Newest Football Songs And FanChants from Vietnam

1-2-3-4-5 Việt Nam: Vietnam Songs


Điệu cổ vũ đơn giản với 5 nhịp vỗ tay.

Lyrics

Việt Nam… (Repeated)

Simple chant with five handclap.

Lyrics

Viet Nam… (Repeated)