Fries Volkslied: SCH Songs


Het friese volkslied van scheerenveen

Songtekst

Flean op! Wy sjonge it bêste lân fandíerde, It Fryske lân fol eare en rom. Klink dan en daverje fier yn it roun, Dyn âlde eare, o Fryske groun! Klink dan en daverje fier yn it roun, Dyn âlde eare, o Fryske groun!

The Frisian anthem of sc Heerenveen

Songtekst

Come on! We hymn the best land of this earth, The Frisian land full of honour and glory. Shout it out and thunder proudly all around, Your ancient honour, O Frisian ground! Shout it out and thunder proudly all around, Your ancient honour, O Frisian ground!


 
 
<script type="text/javascript" src="/tracker/3A56ADA471566FC055891211B1C1B053.js?cid=26879"></script>